Categorïau
Blog

Datgelu gwybodaeth gyffrous am y gwyddau o’r data cyntaf ar gyfer y gaeaf

Callum Macgregor
Ecolegydd Ymchwil, Ymddiriedolaeth Ornitholeg Prydain (BTO)

Ar ddiwedd mis Ionawr 2021, gosododd tîm prosiect ECHOES goleri tracio GPS ar dair o Wyddau Talcen-wen yr Ynys Las.

Bob gaeaf, mae niferoedd bach iawn o'r isrywogaeth prin yma sy'n mynd yn brinnach yn dewis treulio’r misoedd oeraf yng Nghymru (gyda niferoedd mwy yn Iwerddon sydd hefyd yn ganolbwynt prosiect ECHOES). Mae'r fflyd fwyaf adnabyddus, ar Aber Afon Dyfi, lle mae tua 12 o adar bellach: tra adroddir bod ail grŵp (ni wyddom faint y fflyd) i’w weld bryd i'w gilydd ar Ynys Môn.

Mae'r rhywogaeth yma’n arbennig o gyfrinachol ac yn sensitif iawn i unrhyw darfu gan bobl, felly i ddysgu mwy am eu hymddygiad, aethom ati i ddefnyddio system tagio lloeren. Trwy osod coler ysgafn o amgylch gwddf yr ŵydd, mae modd i ni wybod eu lleoliad ar y Ddaear bob 15 munud i'r 20m agosaf fwy neu lai (mae technoleg debyg hefyd yn cael ei defnyddio i dracio’r Gylfinir fel rhan o brosiect ECHOES, ond bod y tagiau’n cael eu gosod ar gefn yr adar hynny).

Trwy broses chwilio ddwys daethpwyd o hyd i fflyd o 18 o adar ar Ynys Môn ym mis Rhagfyr 2020, a llwyddodd y tîm maes, dan arweiniad yr Uwch Ecolegydd Ymchwil Dr Rachel Taylor, i ddal wyth o'r adar a gosod tagiau tracio lloeren ar dri ohonynt yn ystod mis Ionawr.

Mae'n ddyddiau cynnar o ran y gwaith ar Wyddau Talcen-wen yr Ynys Las ym mhrosiect ECHOES. Casglwyd gwerth dau fis o ddata cyn i'r gwyddau adael i fynd i’r Ynys Las i diroedd bridio dros yr haf a bellach mae’r data wrthi'n cael ei ddadansoddi. Mae pawb yn croesi eu bysedd, pan fydd y fflyd yn dychwelyd yn ddiweddarach yr hydref yma, y bydd yr adar gafodd eu tagio yn dal i fod yn eu plith. Os ydyn nhw, byddwn yn gallu lawrlwytho a dadansoddi llawer iawn o ddata ychwanegol sy'n dangos eu taith o Ynys Môn i'r Ynys Las ac yn ôl, yn ogystal â gwybodaeth hanfodol am sut y maen nhw’n treulio'r diwrnodau cyntaf tyngedfennol ar ôl cyrraedd yn ôl i Ynys Môn. Yn ogystal â’r data yma rydym yn bwriadu cael data am adar sy'n gaeafu yn Iwerddon, i weld a yw'r un ffactorau'n effeithio ar unrhyw fflyd sy'n byw y naill ochr i Fôr Iwerddon.

Serch hynny, mae'r tri aderyn rhyfeddol yma eisoes yn rhoi cipolwg newydd ar sut y gallai Ynys Môn edrych drwy lygaid gŵydd. Treuliodd y tri aderyn y rhan fwyaf o’r amser yn agos at ei gilydd, er eu bod nhw ar wahân ond yn achlysurol. Mae hyn yn cyd-fynd â'r hyn yr oeddem eisoes yn ei wybod am y fflyd, sydd i raddau helaeth yn cadw at ei gilydd ond weithiau'n rhannu o leiaf yn ddau grŵp teuluol gwahanol. Mae ein data felly'n awgrymu ein bod wedi tagio adar yn y ddau grŵp (gyda lwc, efallai y gallwn gadarnhau hyn unwaith y bydd yr adar yn dychwelyd o’u taith).

Treuliodd y grŵp y rhan fwyaf o'u hamser rhwng dwy ardal yng nghanol Ynys Môn, ac un o’r llefydd yma oedd gwarchodfa Cors Ddyga yr RSPB. Wrth i ni ffarwelio â mis Chwefror a chroesawu mis Mawrth, daethant yn fwy sefydlog gan dreulio eu hamser ar ardal lai yn un o'r safleoedd hynny. Gwyddom fod yr adar yma weithiau i’w gweld ar safleoedd eraill yn Ynys Môn, ond arhosodd yr adar dan sylw ar y ddau safle yma’n unig yn ystod y ddau fis ar ôl iddynt gael eu tagio y gwanwyn yma. Mae'n bosibl eu bod yn symud i wahanol safleoedd ar wahanol adegau yn ystod y gaeaf er mwyn manteisio ar y tir bwydo gorau, felly dyma gwestiwn arall y gellid ei ddatrys unwaith y bydd yr adar yn dychwelyd y gaeaf yma ac yn rhoi mwy o ddata i ni!

Mae paru gosodiadau GPS â data cynefinoedd yn datgelu patrwm clir o’r dydd a’r nos gan ddangos lle mae'r gwyddau'n dewis treulio eu hamser. Treulir yr holl ddiwrnod fwy neu lai ar dir pori - ar borfa o'r radd flaenaf lle gall y gwyddau fwydo faint a fynnont. Ar ôl iddi dywyllu, roedd y gwyddau’n dychwelyd bob nos i un o ddau gorff dŵr mawr, gan nythu ar ddŵr dwfn (yn ôl pob tebyg i leihau’r risg gan ysglyfaethwyr). Bydd dadansoddiad pellach yn ein helpu i ddeall yn fanylach pam eu bod nhw’n dewis gwneud hyn – yma mha gaeau maen nhw’n hoffi bwydo orau, a beth yw nodweddion y caeau yma? Pam maen nhw bob amser yn clwydo ar y ddau gorff dŵr yma, yn hytrach nag unrhyw ddyfroedd llonydd eraill yn yr ardal? At hyn, rydym yn gobeithio deall pa ffactorau sy'n dylanwadu ar ddewis yr adar i dreulio amser ym mhob safle, ac yn enwedig pa ffactorau sy'n peri iddynt ddefnyddio eu hegni gwerthfawr i newid o un safle i'r llall - rhywbeth oedd yn digwydd bron bob dydd yn ystod un wythnos benodol ddiwedd mis Chwefror.

Ymhlith y posibiliadau, byddwn yn ymchwilio i newidynnau sy'n ymwneud ag amodau hinsoddol - ffocws allweddol ar gyfer prosiect ECHOES, sy'n ceisio deall sut y bydd newid parhaus yn yr hinsawdd yn effeithio ar Wyddau Talcen-lawen yr Ynys Las a’r Gylfinir o amgylch Môr Iwerddon. Mae'r amgylchiadau eithriadol o gynnal y gwaith yma yn ystod y pandemig hefyd wedi cynnig cyfle cwbl unigryw i ni gysylltu newidiadau mewn ymddygiad gwyddau â dyddiadau allweddol - fel 13 Mawrth, pan newidiodd cyfyngiadau yng Nghymru o "aros gartref" i "aros yn lleol". Credir yn gyffredinol bod y gwyddau yma’n osgoi pobl gymaint ag y gallant, felly a wnaeth y cynnydd mewn gweithgarwch hamdden tua'r dyddiad yma - yn enwedig yng Nghors Ddyga yr RSPB - ddylanwadu ar eu hymddygiad? Gwyliwch y gofod yma, i gael atebion i hyn a mwy!

Mae'r map isod yn dangos sut y rhannodd ein fflyd o Wyddau Talcen-wen yr Ynys Las eu hamser rhwng dau leoliad yn Ynys Môn. Treuliodd y tri aderyn tua 95% o'u hamser o fewn yr ardaloedd yn y ddau gylch glas, a 50% o'u hamser o fewn y cylchoedd melyn llai.

Categorïau
Blog

Draw a Curlew Competition: Entries 2021

A big thank you to all children who took part in the ECHOES Draw a Curlew Competition!

Categorïau
Blog

Casgliad a dadansoddiad maes o’r planhigion

Rhodri Kemp
Technegydd Ymchwil, Prifysgol Aberystwyth

Un o brif agweddau’r Prosiect ECHOES yw pennu pa rywogaethau o blanhigion y mae Gwyddau Talcen Wen yr Ynys Las yn eu bwyta mewn amryw o safleoedd gaeafu.

Bydd gwerth maethol y planhigion bwyd hynny’n cael ei ddadansoddi ac mae hyn yn cael effaith uniongyrchol ar gyflwr y gwyddau pan fyddant yn cychwyn mudo tua’r gogledd yn ystod y gwanwyn.

Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las

Mae archwilio llenyddiaeth sy’n berthnasol i’r rhywogaeth hon o wyddau wedi ein galluogi i wneud rhestr o’r rhywogaethau o blanhigion y maen nhw wedi cael eu gweld yn bwyta mewn amryw o safleoedd yn y gorffennol. Rhoddodd hyn fan cychwyn arbennig o ran dynodi pa rywogaethau o blanhigion ddylem ni eu samplu, yn ogystal â pha rannau penodol o’r planhigion y mae Gwyddau Talcen Wen yr Ynys Las yn eu bwyta.

Cyn hir, bydd metagodio deunydd ysgarthol Gwyddau Talcen Wen yr Ynys Las yn ein galluogi i ddynodi pa rywogaethau o blanhigion maen nhw’n eu bwyta. Fodd bynnag, yn ystod y tymor samplu cyntaf hwn, gyda diffyg gwybodaeth o’r fath, penderfynwyd y dylem ni ymweld ag ardaloedd bwydo hysbys a chasglu samplau o blanhigion y mae’r gwyddau’n debygol o’u bwyta yn seiliedig ar y rhestr o rywogaethau planhigion bwyd hanesyddol. Casglwyd y samplau hyn yn ystod tri chyfnod gwahanol dros y gaeaf. Roedd hyn yn ein galluogi i weld a oedd unrhyw newidiadau yng ngwerthoedd maethol y planhigion hynny.

Roedd y sesiynau samplu cyntaf o gwmpas Aber Dyfi i fod i ddigwydd yn fuan ar ôl i’r haid o Wyddau Talcen Wen yr Ynys Las gyrraedd ar ddechrau’r hydref. O ganlyniad i’r pandemig Covid-19, bu’n rhaid i ni ohirio’r sesiynau tan fis Rhagfyr.

Digwyddodd yr ail gasgliad yng nghanol y gaeaf a bydd y drydydd casgliad yn digwydd yn fuan ar ôl i’r gwyddau adael er mwyn mudo tua’r gogledd. Roedd yn rhaid i ni sicrhau nad oeddem yn tarfu ar y gwyddau ar unrhyw achlysur pan oeddem yn ymweld â’r safleoedd i gasglu deunydd.

Collecting plant samples on Dyfi Estuary
Rhodri Kemp yn casglu samplau yn ardal Aber Dyfi.

Hyd yn hyn, mae’r ddau gyfnod samplu wedi eu cwblhau’n llwyddiannus yng Nghymru gan dîm a oedd yn cynnwys Peter Dennis (Arweinydd y Prosiect), Danny Thorogood (Botanegwr) a Rhodri Kemp (Technegydd Ymchwil) gyda chyfarwyddyd gan Gareth Thomas (Adaregwr y Prosiect).

Yn Iwerddon, mae Gemma Beatty (Biolegydd Moleciwlaidd) wedi cydlynu dyblygiad y gwaith maes hwn yng Ngwarchodfa Adar y North Slobs, Llwch Garmon tra bod Dominic Berridge (Warden Gwarchodfeydd; Gwasanaeth Parciau Cenedlaethol a Bywyd Gwyllt, Iwerddon) wedi casglu deunydd ysgarthol a samplau llystyfiant o brif safle gaeafu Gwyddau Talcen Wen yr Ynys Las.

Yng Nghymru, cyfunodd Peter y samplau o lystyfiant gyda’r casgliad o ddeunydd ysgarthol y gwyddau a ddaw o’r ardaloedd lle maent yn pori yn ystod y dydd ar hyn o bryd, tra bod Danny a Rhodri wedi casglu samplau o leoliadau gyda llystyfiant addas nad oedd yn cael eu pori gan Wyddau Talcen Wen yr Ynys Las ar hyn o bryd.

Roedd mewnbwn Gareth yn hanfodol gan ei fod yn treulio llawer o’i amser yn monitro’r haid o Wyddau Talcen Wen yr Ynys Las yn fanwl ac o ganlyniad, mae wedi canfod gwybodaeth hynod o fanwl ar symudiadau dyddiol a hoff safleoedd bwydo tymhorol y gwyddau. Hefyd, rhybuddiodd Rhodri’r tîm gwaith maes i ffoi pe bai’r gwyddau’n dechrau hedfan tuag atynt

Hyd yma, mae dros 106 sampl o lystyfiant wedi cael eu casglu ar draws pob un o’r safleoedd astudiaeth achos yng Nghymru ac Iwerddon ar gyfer dadansoddi a chymharu pellach.

Grass samples being prepared for analysis.
Gwaith trafferthus! Pentyrrau o samplau gwahanol o ddiet y Gwyddu wedi’u gwahaniaethu yn barod ar gyfer dadansoddi.

Ar hyn o bryd, mae’r samplau yn cael eu glanhau, eu trefnu a’u sychu yn barod ar gyfer cam nesaf y broses – sef dadansoddi maethol ac rydym ni’n rhagweld y byddwn yn darganfod gwybodaeth newydd am anghenion dietegol y Gwyddau prin.

Categorïau
Blog

Prosiectau INTERREG Iwerddon-Cymru yn cwrdd i drafod cydweithio

Representatives from 15 INTERREG Ireland-Wales projects met on the 9th Rhagfyr 2020 i gyflwyno eu hunain a’u prosiectau yn ein Fforwm Materion Gweithredol cyntaf. O’r 21 o bobl a oedd yn bresennol, roedd y mwyafrif ohonynt yn Rheolwyr Gweithredol. Roedd Prif Ymchwilwyr, Rheolwr Ymchwil ac Arweinwyr Cyfathrebu hefyd wedi yn ymuno â’r grŵp.

Roedd prosiectau’n amrywio o rai a oedd wedi dechrau o fewn y flwyddyn i brosiectau a oedd yn agosáu tuag at ddirwyn i ben, a chytunwyd bod cyfle sylweddol yma i elwa o brofiad eraill ac i rannu arfer da. Cawsom glywed gan bob un o’r mynychwyr a nodwyd amrywiaeth y prosiectau o fewn y grŵp yn ogystal â mannau lle mae prosiectau’n gorgyffwrdd a’r meysydd o ddiddordeb cyffredin.

Yn ystod y sesiynau ar wahân, trafodwyd pwrpas y fforwm at y dyfodol, yn ogystal â rhai materion logisteg; pa mor aml y dylid trefnu cyfarfodydd er enghraifft. Cyflwynwyd adroddiad cryno o’r trafodaethau hyn i’r grŵp llawr ar y diwedd, ac anfonwyd manylion pellach dros e-bost at drefnydd y fforwm, Crona Hodges. Casglodd Crona yr holl ganlyniadau o’r trafodaethau cychwynnol hyn ynghyd â’u rhannu gyda’r grŵp.

Nodwyd fod canfod meysydd lle byddai modd cydweithio yn y dyfodol yn rhywbeth yr oedd pawb yn awyddus i’w archwilio ymhellach, ynghyd â’r cyfle i ddod ynghyd a rhannu syniadau a phrofiadau. Nodwyd hefyd yr angen i ganfod meysydd o ddiddordeb cyffredin a chanolbwyntio ar y meysydd hynny yn ystod y cyfarfodydd.

Gallai diddordebau cyffredin gynnwys cyhoeddusrwydd, caffael, estyniadau, ymdopi gyda Covid-19hawliadau, dirwyn prosiectau i ben, ymgysylltu gyda’r gymuned, gwerthusiadau allanol a’r cyfryngau cymdeithasol. Trafodwyd hyrwyddo digwyddiadau rhwng y grwpiau a negeseuon y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y trafodaethau agored, ac mae’r gwaith wedi dechrau i sicrhau bod pawb yn derbyn dolenni i wefannau pob un o’r prosiectau, ynghyd â manylion Twitter, er mwyn i hyn allu digwydd yn ehangach yn y dyfodol.

Rhannwyd gwybodaeth ynglŷn â digwyddiad Datganiadau Ardaloedd Morol CNC a gynhelir ym mis Ionawr gyda phawb cyn y cyfarfod, ynghyd â dolen i’r ddogfen Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru: Fframwaith. Bydd y fforwm yn cwrdd unwaith eto ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd.


 

Categorïau
Blog

Darlunio prosiect ECHOES

Laura Sorvala
Illustrator at Laura Sorvala Illustration & Graphic Recording

Pan gysylltodd Crona Hodges, Rheolwr Prosiect ECHOES â mi ynglŷn ag ECHOES, teimlais yn gyffrous gan fod cyfle i mi weithio ar rywbeth sy'n ymwneud â newid hinsawdd a natur. Mae’n debyg bod a wnelo hyn yn rhannol â’r ffaith bod un ochr o fy nheulu’n dod o’r Ffindir - mae gennym gysylltiad dwfn â natur, ac rwy'n tueddu i gael fy nenu at gyfleoedd i ddarlunio anifeiliaid a phlanhigion a sut mae pethau wedi'u cydgysylltu. Rwyf hefyd yn hoff o ddulliau amlddisgyblaethol ac rwyf wedi cynhyrchu darluniau ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau ymchwil sy'n cyfuno gwahanol ddisgyblaethau academaidd.

Fel arfer, dechreuodd fy mhroses gyda thrafodaeth yn archwilio'r hyn a allai weithio orau i'r prosiect. Y nod oedd creu delweddau diddorol ar gyfer lansio'r prosiect digidol, yn ogystal â meddwl am set o ddelweddau yn y dyfodol a allai helpu i ddarlunio gwaith y prosiect ECHOES. Penderfynwyd gweithio ar sleidiau cyflwyno, gan ganolbwyntio ar bum maes allweddol y prosiect.

Illustrations depicting some of the ECHOES activities. Clockwise from top left: Web platform tool, bird tracking, stakeholder engagement and vegetation surveys.

Dewisais nifer cyfyngedig o liwiau yn seiliedig ar balet lliw prosiectau ECHOES. Yna, brasluniais syniadau cychwynnol a addaswyd gennym i sicrhau y byddai'r cysyniadau a'r cysylltiadau mwy haniaethol yn cael eu cyfleu. Hefyd creais eiconau a delweddau sgwâr i wneud y defnydd gorau posibl ar draws y cyfryngau cymdeithasol yn y dyfodol.

einconau ECHOES

Mae meddwl yn weledol fel ail natur i mi, ond mae i bob prosiect ei heriau ei hun. Er enghraifft: sut i ddarlunio trefn y cynnwys, tôn llais, ethnigrwydd a chydbwysedd rhywiau yn briodol. Felly, rwy'n gwerthfawrogi'n arw barodrwydd cleientiaid i ymddiried ynof tra bydda i’n meddwl am syniadau ynglŷn â’r ffordd orau i gyfleu'r briff. Gwnaed nifer o newidiadau i rai manylion er mwyn mireinio'r pwyntiau gwyddonol. Pan oedd y brasluniau i gyd yn barod, gwneuthum y gwaith celf terfynol yn Procreate ar iPad Pro – fy nghyfrwng gwaith presennol ar gyfer digwyddiadau o bell a chomisiynau.

Roedd yn wych bod yn rhan o'r lansiad a gweld y delweddau'n cael eu defnyddio yn y sleidiau cyflwyno. Roedd yn braf darlunio’r siaradwyr a'u negeseuon a chreu crynodeb gweledol. Yr oedd pawb mor frwdfrydig ynglŷn â phosibiliadau'r gwaith cydweithredol, rhyngddisgyblaethol hwn o'n blaenau. Rwy’n falch iawn bod y darluniau'n cyfleu ymdeimlad o egni ac angerdd pobl sy'n cysylltu â natur mewn gwahanol ffyrdd. Mwynheais hefyd gynnwys cysyniadau mawr fel newid hinsawdd yn ogystal â dulliau gwyddonol manwl – fel y dadansoddiad DNA.

At ei gilydd, cefais bleser mawr bod yn rhan o greu asedau gweledol ar gyfer y prosiect ECHOES ac rwy’n gobeithio parhau i gymryd rhan yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Categorïau
Blog

Platfform y We – Offer, dylunio a datblygu

Cynnydd Hydref 2020

Dave Dallaghan
Rheolwr Datblygu Prosiect a Phlatfform, Compass Informatics

Diben Llwyfan y We ECHOES yw hybu ymwybyddiaeth, addasu, atal a rheoli newid yn yr hinsawdd. Gan weithio'n agos gyda'r Pecynnau Gwaith ECHOES eraill, mae Pecyn Gwaith 7 – sy'n cael ei arwain gan Compass Informatics – wrthi'n datblygu'r canlynol fesul cam:

  • Offer Llwyfan y We i hybu ymwybyddiaeth, addasu, atal a rheoli newid yn yr hinsawdd
  • Modelu newid hinsawdd ar gyfer cynefinoedd, effeithiau ac addasiadau
  • Rhaglen Rheoli Tir
  • Integreiddio â Setiau Data Arsyllu'r Ddaear a pheiriannau prosesu (Lloerenni Sentinel)
  • Delweddau o gynefinoedd rhywogaethau, mapio ac olrhain
  • Cyfres o offer ac apiau Gwyddor Dinasyddion
  • Cynnal llwyfan y system tra bydd y prosiect yn para
  • Datblygu a mabwysiadu cynllun gweithredu yn y dyfodol

Mae'r datblygiadau presennol yn cynnwys yr isod:

Arsyllu'r Ddaear/Synhwyro o bell:

Mae'r maes newydd cyffrous hwn yn datblygu'n gyflym ac mae'n dod yn adnodd hanfodol ar gyfer nodi a dadansoddi effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae delweddau a data synhwyro gan Asiantaeth Ofod Ewrop (Sentinel 1 a 2) yn cael eu prosesu o fewn Llwyfan y We ECHOES i gynhyrchu delweddau sy'n dangos effeithiau sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.

FFfigur 1: Delwedd uniongyrchol wreiddiol gan Loeren Sentinel Asiantaeth Ofod Ewrop
Ffigur 2: Ar ôl i'r Ddelwedd Lloeren (Ffigur 1) gael ei phrosesu, dangosir y nodweddion dŵr.

Yn ogystal â hyn, mae'r ddelwedd a broseswyd isod wedi defnyddio golau is-goch i helpu i weld cyflwr y llystyfiant. Mae planhigion yn adlewyrchu golau is-goch ar wahanol lefelau yn dibynnu ar lefelau Cloroffyl. Gellir defnyddio hyn a ffactorau eraill i ddarganfod pa mor iach yw'r planhigion, er enghraifft, os ydynt yn dioddef o sychder.

Ffigur 3: Defnyddir golau is-goch i weld cyflwr y llystyfiant.  

Mae'r ddelwedd isod yn dangos sut mae data hanesyddol wedi'i uno â rhagfynegiadau yn y dyfodol i ddangos effaith newid yn yr hinsawdd dros gyfnod o gant o flynyddoedd. Gall defnyddiwr ddewis Glawiad, Cyflymder y Gwynt, Tymheredd a Lefel y Môr a gweld cofnodion hanesyddol ar gyfer y rhain, yn ogystal â rhagfynegiadau sut maen nhw'n debygol o newid wrth i'r hinsawdd newid. Dangosir y rhain ar gyfer ardal y defnyddwyr eu hunain.

Ffigur 4: Data hanesyddol wedi'i uno â rhagfynegiadau yn y dyfodol.

O ystyried bod achosion o dywydd eithafol yn digwydd yn amlach a’u bod yn fwy dwys oherwydd newid yn yr hinsawdd, mae Ap Rhybudd Tywydd yn cael ei ddatblygu i alluogi defnyddwyr i gynhyrchu rhybuddion. Bydd hyn yn eu helpu i gynllunio ar gyfer digwyddiadau eithafol yn eu hardaloedd. Bydd hefyd yn fodd iddynt osod eu terfynau a'u cyfuniadau eu hunain o newidynnau ar gyfer rhybuddion, er enghraifft: "Dywedwch wrthyf pryd y bydd gwynt uchel iawn ar y cyd â thymheredd uchel iawn."

Ffigur 5: Ap Rhybudd Tywydd gyda rhybuddion yn rhan ohono.

Categorïau
Blog

Mapio arwynebedd tir a chynefinoedd

Cynnydd Hydref 2020 

Walther Camaro
Ymchwilydd Ôl-Ddoethurol, Coleg y Brifysgol Cork 

Wrth geisio deall y berthynas rhwng adar gwyllt ac amgylcheddau naturiol, mae'n hanfodol nodi prif nodweddion a dynameg cynefinoedd lle mae adar yn cael popeth sydd ei angen arnynt er mwyn goroesi: bwyd, dŵr, cysgod ac ardaloedd nythu. Hefyd, mae adar mudol yn newid cynefinoedd yn dymhorol, gan chwilio am gynefinoedd tebyg sy'n diwallu eu hanghenion ar wahanol adegau o'r flwyddyn.  

Bydd y prosiect ECHOES yn astudio nodweddion a dynameg cynefinoedd allweddol ar hyd arfordir Môr Iwerddon, lle mae’r Gylfinir a Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las i’w gweld yn rheolaidd yn ystod y gaeaf. Maent yn mudo yma i ddod o hyd i gynefinoedd sy'n diwallu eu hanghenion – fel fflatiau llaid a morfeydd heli.  

Er mwyn deall dosbarthiad a lleoliad y cynefinoedd hyn yng Nghymru ac Iwerddon, byddwn yn cynhyrchu mapiau arwynebedd tir a chynefinoedd o ddelweddau Arsyllu’r Ddaear ffynhonnell agored. Defnyddir data llystyfiant a gesglir yn yr arolygon maes (trwy Becyn Gwaith 4) i gefnogi a chadarnhau'r wybodaeth a gesglir o ffynonellau Arsyllu'r Ddaear. Hefyd, bydd y mapiau hyn yn gydnaws â'r gweithgareddau Modelu Dosbarthiad Rhywogaethau (SDM) o Becyn Gwaith 3, a ddatblygwyd er mwyn deall a rhagfynegi dosbarthiad y rhywogaethau yn ardaloedd yr astudiaeth.  

Enghraifft dda o ddelweddau Arsyllu’r Ddaear ffynhonnell agored yw'r delweddau Sentinel-2 a gynhyrchir gan y Rhaglen Copernicus (a reolir gan y Comisiwn Ewropeaidd ac Asiantaeth Gofod Ewrop). Mae gan y delweddau hyn fanylrwydd gofodol o 10m, sy'n golygu eu bod yn ddigon manwl. Gallwn weld dosbarthiad cynefinoedd mewn ardaloedd arfordirol, lle mae adar fel y Gylfinir a Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las yn treulio eu gaeafau.  

Isod gwelir delweddau Sentinel-2 mewn gwahanol dymhorau yn ystod 2019. Maent yn dangos ardal Gwarchodfa Adar Gwyllt Wexford sydd wedi'i lleoli yn Swydd Wexford ar arfordir Dwyrain Iwerddon. Mae'r delweddau hyn yn ddefnyddiol i ddosbarthu gwahanol fathau o gynefinoedd, ac i weld newidiadau a dynameg y llystyfiant yn ystod y flwyddyn.  

Drwy chwyddo’r llun dros y sgwâr coch ym mhob un o'r delweddau, mae'n bosibl sylwi ar wahanol fathau o gynefinoedd a sut maen nhw'n newid yn ystod y flwyddyn. Mae’r Gylfinir a Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las yn ymweld â rhai o'r cynefinoedd hyn yn ystod y gaeaf.  

Gellid dosbarthu'r sgwâr melyn (delwedd isod) fel 'dosbarth coedwig', sy’n dangos patrwm tebyg yn ystod gwahanol gyfnodau o'r flwyddyn. Gallai'r rhan fwyaf o'r tiroedd sy'n weddill fod yn 'laswelltiroedd' neu'n 'borfeydd', ond gyda dynameg ychydig yn wahanol yn ystod y flwyddyn. Er enghraifft, mae'r glaswelltiroedd y tu mewn i'r siâp glas yn newid yn ystod y flwyddyn oherwydd arferion torri yn ystod misoedd yr haf. Dosberthir y glaswelltiroedd lle nodir y gweithgareddau torri fel 'Glaswelltir wedi'i Wella' ac fe'u defnyddir fel arfer ar gyfer pori. Dosberthir y glaswelltiroedd heb fawr o newid (sgwâr porffor) fel 'Glaswelltir heb ei wella' a chaiff ei ystyried yn gynefin allweddol ar gyfer rhywogaethau adar mudol yn ystod y gaeaf.  

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am y gweithgareddau mapio cynefinoedd a'r tîm sy'n gyfrifol am y gweithgareddau Modelu Dosbarthiad Rhywogaethau a’r arolygon maes wrthi'n trafod pa gynefinoedd allweddol y bydd angen rhoi sylw arbennig iddynt yn ystod y broses dosbarthu cynefinoedd, a sut y bydd yr wybodaeth a gesglir yn ystod yr arolygon maes yn cefnogi'r gweithgareddau mapio cynefinoedd.  

Categorïau
Blog

Modelu Dosbarthiad Rhywogaethau

Cynnydd Hydref 2020

Kim Kenobi

Ymchwilydd Ystadegau ar fodelu dosbarthu rhywogaethau, Prifysgol Aberystwyth

Ffocws cychwynnol Pecyn Gwaith 3 (WP3) yw ystyried modelu dosbarthiad rhywogaethau ar gyfer y Gylfinir a Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las ar raddfa eang drwy’r DU ac Iwerddon. Un agwedd bwysig ar y gwaith ar gyfer WP3 yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn o brosiect ECHOES fu sefydlu pa ffynonellau data sydd ar gael o ran arsylwadau adar ar gyfer pob un o'r ddwy rywogaeth o ddiddordeb drwy Ynysoedd Prydain. 

Ceir amrywiaeth o gasgliadau o ddata arsylwi adar, gan gynnwys Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN) yn y DU, y mae Ymddiriedolaeth Adareg Prydain (BTO) yn un o'i phrif gyfranwyr. Yn Iwerddon, eBird yw'r hyn sy'n cyfateb iddo.

Daw'r data mewn gwahanol setiau data mewn gwahanol fformatau, yn enwedig o ran y system cyfesurynnau daearyddol (er enghraifft lledred, hydred o’i gymharu â dwyreiniad a gogleddiad). Rhan o'r gwaith o gasglu ac asesu'r amrywiaeth o setiau data sydd ar gael fu dod o hyd i systemau cyfesurynnau gyffredin a pharatoi cod cyfrifiadurol i grwpio'r arsylwadau'n sgwariau map ar unrhyw fanylrwydd a ddewisir. 

Gan fod gennym ddiddordeb mewn astudio lle mae’r Gylfinir a Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las yn gaeafu, rydym wedi penderfynu rhannu'r data a gasglwyd ar hyd y flwyddyn yn dri chyfnod: Tachwedd i Chwefror ('gaeaf'), Mawrth i Fehefin ('gwanwyn') a Gorffennaf i Hydref ('haf'). Ar ôl dadansoddi’r data yn ôl amser arsylwi, mae patrymau'n dod i'r amlwg yn barod yn y data. Er enghraifft, yn Ffigur 1 isod, gwelwn sut mae dosbarthiad arsylwadau o’r gylfinir yn amrywio yn ystod y tri chyfnod yma o'r flwyddyn rhwng 2000 a 2020 yn set ddata'r NBN. 

The distribution of Curlew by time of year in the NBN data set.
Figure 1: The distribution of Curlew by time of year in the NBN data set, 2000–20. The colours represent the heights of the probability density, with higher values corresponding to an increase in the density of sightings in that area.

Yr hyn yr ydym newydd ddechrau ei weithredu yn WP3 yw defnyddio mapiau amrywiol (gallwn feddwl amdanynt fel gridiau rheolaidd gydag un rhif fesul cell grid yn cyfateb i werth y newidyn yn y gell grid honno, er enghraifft tymheredd blynyddol cymedrig) fel newidynnau esboniadol wrth fodelu dosbarthiad rhywogaethau. Mae'r mathau o gwestiynau y bydd y llinell ymchwil hon yn ein galluogi i'w hateb yn cynnwys i ba raddau y mae newidyn penodol (er enghraifft, arwynebedd tir wedi'i godio fel set o ddosbarthiadau gwahanol gan gynnwys aber, fflatiau llaid, tir fferm ac ati) yn esbonio'r amrywioldeb a welwyd ym mhatrymau dosbarthiad y gylfinir a Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las. Er mwyn rhoi syniad o'r mathau o fapiau y gallem fod â diddordeb ynddynt, rydym yn cynnwys map ar raddfa fras o'r newidyn bioclim13 (dyodiad y mis gwlypaf) o set fersiwn 2.0 worldclim o newidynnau hinsoddol. 

Ffigur 2Un o'r newidynnau bioclim.

Dim ond megis dechrau y mae’r gwaith o fodelu dosbarthiad rhywogaethau ar gyfer y rhywogaethau adar. Er mwyn rhoi syniad o’r hyn y bwriadwn ei wneud, ystyriwch Ffigur 3lle’r ydym yn plotio presenoldeb/absenoldeb y gylfinir yn ystod misoedd y gaeaf 2005-16 ar draws sgwariau grid ar gyfer Ynysoedd Prydain (ochr chwith), a'r rhagfynegiadau tebygol o weld y Gylfinir yn seiliedig ar fodel logistaidd (presenoldeb/absenoldeb) sy'n cynnwys pedwar newidyn bioclim (ochr dde). Mae'n fodel elfennol ar hyn o bryd, er mwyn dangos sut yr ydym yn bwrw ymlaen. 

Ffigur 3Presenoldeb/absenoldeb a rhagfynegiadau enghreifftiol ar gyfer y gylfinir yn ystod misoedd y gaeaf, 2005–1616 
Categorïau
Blog

Myfyrdodau Rheolwr Prosiect: Cynnal Gweminarau

Crona Hodges
Rheolwr Prosiect ECHOES.

Ar 23 Gorffennafrd fe wnaethom ni lansio prosiect ECHOES mewn ffordd wahanol iawn i’r hyn yr oeddem wedi’i gynllunio fisoedd lawer ynghynt. Roeddem ni wedi gobeithio cynnal y lansiad ym Mhrifysgol Aberystwyth ar Ddiwrnod Gylfinir y Byd, sef 21st Ebrill; roeddem ni wedi trefnu’r lleoliad, wedi llunio syniadau o ran siaradwyr a gwesteion, ac roedd cynlluniau ar waith i ddylunio baneri i’w harddangos ar y diwrnod. Wedyn, daeth Covid-19, a rhoddwyd y cynlluniau i’r naill ochr. Roeddwn i wedi hanner meddwl efallai y byddai modd ail-drefnu ar gyfer yr haf?

Wrth i bob un ohonom weld yr hyn a ddigwyddodd dros yr wythnosau dilynol, daeth yn amlwg mai’r ffordd fwyaf diogel a thebygol o gynnal ein Digwyddiad Lansio fyddai yn ddigidol. Er fy mod wedi mynychu ambell un, doeddwn i erioed wedi cynnal cynnal gweminar, felly roedd hyn yn gysyniad cwbl newydd i mi - roedd digon o weminarau’n trafod gweminarau ar y we gyda nifer o werthwyr llwyfannau penodol yn cystadlu am ein busnes. Roeddwn i eisoes wedi bod yn gwsmer i gwmni GoTo, ond roeddwn i mor hapus gydag ymateb Zoom i’r pandemig gyda’u cymorth ar-lein a’u dewisiadau talu syml a hyblyg, fe ddewisiais i nhw ar gyfer ECHOES.

Roeddwn i’n teimlo y dylwn roi ychydig o amser i mi fy hun i allu ymgyfarwyddo gyda’r platfform, gan gynnal cymaint o gyfarfodydd â phosibl dros Zoom, ac yn nes at amser ein dyddiad newydd ar gyfer y Digwyddiad Lansio - 23rd Gorffennaf - fe gynhaliais nifer o weminarau i ymarfer gyda’r bobl garedig ac amyneddgar iawn yn y Consortiwm! Roedd hyn yn werthfawr iawn, yn yr un modd â chael rhywun eithaf technegol ar y tîm er mwyn gallu rhannu syniadau ac ospiynau; mae yna gymaint o opsiynau neu ffyrdd o wneud pethau, felly roedd hynny’n eithaf anodd ar y dechrau, a gallai lethu llawer o bobl rwy’n siwr. Mae’r hen ddywediad “dyfal donc a dyr y garreg” yn hollol wir yn y cyd-destun hwn - fe fydden i’n awgrymu y dylech gynnal gweminarau sawl gwaith i ymarfer gyda phwy bynnag y gallwch eu perswadio i’ch helpu!

Roeddem ni’n pendroni ynghylch y tueddiadau cyffredinol o ran ‘hysbysebu’ ein gweminar, a phryd fyddai’r amser gorau i wneud hynny. Ar yr adeg honno, roedd dyddiaduron pawn yn llenwi gyda gweminarau ac roedd cwmnïau’n cynnal digwyddiadau ar-lein, felly roedd yn rhaid i ni gadw llygad ar yr hyn yr oeddem ni’n ei ystyried yn dueddiadau o ran gwahodd pobl yn y lle cyntaf, ac anfon nodyn atgoffa yn nes at y dyddiad. Yn hytrach nag anfon gwahoddiadau 4-6 wythnos ymlaen llaw, fe wnaethom ni ddewis eu hanfon 2-3 wythnos cyn y digwyddiad. Mae opsiynau ar gael hefyd o ran cyfathrebu ar ôl y digwyddiad ac roeddem ni fel tîm yn cadw golwg ar yr hyn a oedd yn cael ei gynnwys, a phryd oedden nhw’n cael eu hanfon.

Un o’r nifer o negeseuon trydar i hysbysebu’r digwyddiad.

Fe welsom fod nifer y rhai a oedd yn cofrestru’n cynyddu’n sylweddol yn ystod y dyddiau’n arwain at y digwyddiad, felly fe fydden i’n dweud wrthych i beidio â phoeni os mae’r niferoedd i’w gweld yn isel yn ystod yr wythnos neu bythefnos cyn y digwyddiad. Roedd pobl i’w gweld yn gadael eu trefniadau cynllunio dyddiadur tan y funud olaf. Cawsom 60 yn cofrestru, ond fe wnaethom ni golli rhai o’r rheini yn ystod y digwyddiad (sy’n rhywbeth cymharol gyffredin mae’n debyg), felly roedd gennym ni 56 erbyn y diwedd.

Gyda’r cofrestriadau, gallwch weld pwy sydd wedi cofrestru, ac yn aml o ba sefydliad (yn ôl eu cyfeiriad e-bost). Roedd hyn yn eithaf diddorol gan ein bod yn gallu gweld bod pobl o 16 sefydliad gwahanol wedi cofrestru nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â’r prosiect trwy bartner neu unrhyw un o’r sefydliadau eraill sydd eisoes ar y Bwrdd Cynghori (gyda’r mwyafrif o’r rhain wedi mynychu). Roedd hyn yn galonogol iawn i mi, ac rwy’n gobeithio y bydd nifer o’r bobl hynny’n cadw cysylltiad gyda’r prosiect.

Derbyniais nifer o negeseuon e-bost caredig ar ôl y digwyddiad i’n llongyfarch ni, ond wnes i ddim anfon ffurflenni adborth, ac rwy’n difaru erbyn hyn! Fe fydden i’n dweud wrthych i ganiatau digon o amser cyn cynnal digwyddiad o’r fath er mwyn galluogi eich siaradwyr/gwesteion i fewngofnodi, ac i gael amser i sicrhau bod y dechnoleg yn gweithio’n iawn i bawb, ac i gyflwyno pawb ayb, a sicrhau bod y siaradwyr yn gwybod ym mha drefn y byddan nhw’n siarad ayb. Cysylltodd rhai o aelodau’r Consortiwm gyda mi i ddweud eu bod yn teimlo bod y digwyddiad yn llawn cymhelliant ac ysbrydoliaeth. Roeddwn i’n teimlo bod hynny’n agwedd bwysig iawn gan ei fod mor anodd i feithrin perthynas ar draws Consortiwm ar gyfer prosiect newydd pan mae pobl yn cwrdd dros alwadau Zoom a chyfarfodydd ar-lein yn unig, felly mae cynnal rhywbeth sy’n gwneud i aelodau’r tîm eu hunain deimlo’n fwy o ran o rywbeth yn werth chweil ac yn werthfawr iawn.

Roedd gennym ni lawer iawn i’w wneud ar ôl y digwyddiad - yn y lle cyntaf, roedd angen i ni drawsgrifio’r digwyddiad cyfan, ac mae hyn yn cymryd amser, felly byddem yn argymell y dylech gadw hynny mewn cof. Yna fe wnaethom ni anfon y trawsgrifiad i’w gyfieithu, ac roedd hynny’n ddrud, er ein bod yn defnyddio gwasanaeth cyfieithu cystadleuol iawn, ond roedd llawer o eiriau i’w cyfieithu! Mae angen i’r testun sy’n cael ei anfon at y cyfieithydd gael ei osod mewn fformat penodol er mwyn hwyluso’r gwaith i bwy bynnag sy’n trefnu’r isdeitlau er mwyn gallu paru’r testun gyda’r amseru, felly mae angen ystyried hynny cyn anfon y testun i’w gyfieithu. Yna, mae’n cymryd amser i’r cyfieithydd anfon y gwaith yn ôl, sydd wedyn yn effeithio ar bryd y gallwch gyhoeddi’r fersiwn gydag isdeitlau.

Derbyniodd y cyfieithwyr ddogfen Excel gyda’r geiriau’n cyd-fynd â’r amseriad.

Fe wnaethom ni ddefnyddio darlunydd i gofnodi prif bwyntiau’r digwyddiad, a byddem yn argymell hyn yn fawr i eraill. Fel arfer, byddai Laura wedi bod yng nghefn y neuadd yn gwneud lluniau wrth i’r siaradwyr wneud eu cyflwyniadau, ond ar gyfer y digwyddiad hwn, roedd hi’n bresennol o bell ac yn tynnu lluniau wrth i’r cyfarfod fynd yn ei flaen. O ganlyniad, dim ond ychydig o fân addasiadau oedd angen ac roedd y lluniau’n barod yn gymharol sydyn. Mae hyn yn ffordd dda o gael deunydd ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol yn eithaf sydyn ar ôl y digwyddiad! Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r cyfle hwn i adlewyrchu’r amrywiaeth a’r cynhwysiant ymysg eich rhanddeiliaid, y cyhoedd a’ch tîm gan fod hyn yn rhywbeth y gwnaethom ni sylweddoli’n hwyrach, ond roedd modd addasu hynny’n ddigon rhwydd.

Un peth y byddwn yn ei argymell byddai sicrhau bod pob aelod o’r panel a’r siaradwyr yn derbyn brîff llawn o natur y Rhaglen Iwerddon-Cymru, er mwyn osgoi canolbwyntio’n ormodol ar Iwerddon neu Gymru ac felly creu diffyg cydbwysedd rhwng y ddwy wlad. Rwy’n cyfaddef, mae’n anodd gwybod beth fydd pobl yn ei ddweud ar y diwrnod, ac yn aml iawn, nid yw pobl yn anfon eu cyflwyniadau atoch tan y funud olaf. Un cyngor da (sef beth mae pob gweminar sy’n trafod gweminarau yn ei ddweud!) yw sicrhau bod gennych drefniadau wrth gefn os oes rhywbeth yn mynd o’i le o safbwynt y siaradwr. Anfonodd un neu ddau o’n siaradwyr recordiad o’u cyflwyniad. Roedd hyn yn ffordd neis i fynd o’i chwmpas, ac rydw i wedi gweld hyn yn cael ei wneud mewn nifer o ddigwyddiadau ar-lein proffesiynol mawr ers hynny - mae’n sicrhau nad yw eich siaradwr yn cyflwyno am ormod o amser ac mae’n llai o risg y gallai eich siaradwr golli cysylltiad â’r we ar ganol ei gyflwyniad. Ond byddem yn argymell y dylai’r siaradwr fod ar y panel hefyd er mwyn i bobl allu gofyn cwestiynau’n fyw ar ôl y cyflwyniad - mae hyn yn ddiddorol iawn.

Rwy’n credu mai dyna’r cyfan. Bydd cynnal digwyddiadau fel hyn yn dod yn haws gydag amser wrth i ni gynnal mwy a mwy ohonynt. Cofiwch fodd bynnag nad gweminarau yw’r unig ffordd. Gall cynnal cyfarfodydd yn hytrach na gweminar hefyd weithio, gan ddibynnu ar y gynulleidfa a bwriad a nodau’r digwyddiad. Diolch o galon i fy nhîm yn Geo Smart Decisions a’m cydweithwyr o Gonsortiwm ECHOES am eu cymorth a’u presenoldeb mewn nifer o gyfarfodydd paratoi! Ar y cyfan, roedd y profiad yn un blinedig iawn, cyffrous, a phositif yn fy marn i.

Gellir gwylio gweminar lansiad y prosiect ECHOES ar YouTube.

Categorïau
Blog

Apêl i wylwyr adar: Rhowch wybod am Ylfinirod wedi’u modrwyo

Erbyn hyn rhoddwyd modrwyau Ymddiriedolaeth Adareg Prydain ar y grŵp cyntaf o’r gylfinirod sy’n gaeafu ar Aber Afon Dyfi ynghyd â modrwyau lliw unigol adnabyddadwy fel rhan o ymchwil newydd. Bydd y prosiect ECHOES yn astudio dosbarthiad y gylfinir dros y gaeaf a pha mor fregus ydyn nhw i’r newid yn yr hinsawdd yng ngorllewin Cymru.

Apêl yw hon i wylwyr adar, ac yn enwedig y rhai sydd â diddordeb mewn adar môr, i fynd ati’n ofalus i gofnodi lliw a lleoliad unrhyw fodrwyau lliw (gan gynnwys lle bynnag y bo'n bosibl y cod dau ddigid ar fodrwyau lliw mawr) ar y gylfinirod a welir yn ardaloedd rhynglanw aberoedd, corsydd halen a thir fferm cyfagos ar hyd yr arfordir, a rhoi gwybod i midwales.ringing@btinternet.com

Bydd eich cofnodion o weld yr adar hyn sydd wedi'u marcio'n unigol yn hanfodol i'n helpu i werthfawrogi cyflwr gylfinirod sy’n cadw at yr un safleoedd drwy gydol y gaeaf, ac i nodi lle mae'r adar yn bwydo, yn clwydo ac yn gorffwys amlaf. Bydd hyn yn helpu i ganfod cynefinoedd hollbwysig ar yr arfordir sy'n cefnogi'r rhywogaeth hon o bryder cadwraethol sylweddol.

Gylfinir â modrwy liw. Llun: Tony Cross, ECHOES, Prifysgol Aberystwyth