Bobl

Annika Faircloth

Swyddog Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Geo Smart Decisions

Arwain ar Becyn Gwaith 2 - Ymgysylltu gyda Rhanddeiliaid

Mae Annika yn cydlynu'r holl weithgareddau sy'n wynebu'r cyhoedd ar ran prosiect ECHOES. Mae'n hwyluso’r gwaith o ymgysylltu â rhanddeiliaid drwy weithdai, y cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth eraill, gan gynnwys datblygu deunyddiau am y prosiect.

Symudodd Annika i Gymru o Sweden dros ddeng mlynedd yn ôl, ar ôl cwblhau BSc mewn Gwyddor Amgylcheddol ym Mhrifysgol Linköping. Ers hynny mae wedi gweithio ym maes cyhoeddi amgylcheddol, cyfathrebu a dylunio golygyddol. Mae hi bellach yn rhan o'r tîm yn Geo Smart Decisions, lle mae hi hefyd yn gweithio fel Technegydd Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS).

Mae Annika yn frwdfrydig dros gyfathrebu gwyddoniaeth ac mae'n teimlo'n freintiedig iawn i fod yn rhan o brosiect a fydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i gymunedau arfordirol o sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar yr ecoleg leol.

Darllen mwy

Barry O’Dwyer

Gwyddonydd Ymchwil Arweiniol, Coleg Prifysgol Cork

Arwain ar Becyn Gwaith 6 – Amcanestyniadau Hinsawdd

Mae'r Barry yn cydlynu gwaith ECHOES ar amcanestyniadau hinsawdd, gyda’r nod o asesu effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddosbarthiad cynefinoedd gwlypdir ar hyd arfordir Môr Iwerddon, a deall y potensial i gynefinoedd newid yn y dyfodol. 

Mae hyn yn golygu gweithio'n agos gyda Phecyn Gwaith 5 (Mapio Cynefinoedd a Gorchudd Tir) a Phecyn Gwaith 3 (Dosbarthu Rhywogaethau Adar) i ddeall dosbarthiad cynefinoedd ar hyn o bryd a darparu sylfaen er mwyn gallu asesu’r effeithiau a ragwelir ar yr hinsawdd. Mae'r Barry hefyd yn gweithio'n agos gyda Phecyn Gwaith 7 (Platfform y We) i sicrhau bod gwybodaeth am yr effeithiau a ragwelir ar yr hinsawdd yn cael ei chyflwyno i reolwyr safleoedd mewn modd defnyddiol ac ystyrlon drwy Blatfform Gwe ECHOES.  

Mae Barry hefyd yn arwain y Grŵp Effaith ac Addasu yng Nghanolfan Ynni, yr Hinsawdd a’r Môr MaREI yng Ngholeg Prifysgol Cork.

Mae'r prosiect ECHOES o ddiddordeb arbennig i'r Barry gan ei fod eisiau deall mwy am effaith y newid yn yr hinsawdd ar gynefinoedd arfordirol, a pha mor fregus yw’r rhain.  Mae'r prosiect hefyd yn rhoi cyfle i gyflwyno'r ddealltwriaeth hon mewn ffordd ystyrlon i reolwyr safleoedd a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, sy'n arbennig o bwysig ac sy'n sicrhau y bydd y gwaith yn cael effaith hirdymor.

Darllen mwy

Aoife Corcoran

Swyddog Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Coleg Prifysgol Cork

Mae Aoife yn cefnogi'r tîm trwy gysylltu gyda chyfranogwyr yn Iwerddon, trefnu cysylltiadau ar gyfer grwpiau ffocws WP7 ac ymgysylltu ag ysgolion Gwyddelig ar hyd yr arfordir.

Aoife has a background in clinical cancer research and technical writing for the academic, SME and charity sectors. She is now Communications Officer in UCC’s Environmental Research Institute, where she manages the internal and external communication channels and supports researchers with their outreach, education, and public engagement activities.

Aoife is passionate about wildlife and conservation, is a grant writer for Wildlife Rehabilitation Ireland, and member of the Cork Social & Health Education Project’s Earth Aware group. When not typing furiously, Aoife is out running or adding to her unfinished artwork pile.

Darllen mwy

Dr Crona Hodges

Rheolwr Prosiect ECHOES

Arwain ar Becyn Gwaith 1 – Rheoli a Llywodraethu’r Prosiect

Crona yw Rheolwr Prosiect ECHOES. Mae hi hefyd yn rheoli ei thîm yn Geo Smart Decisions, cwmni ymgynghori geo-ofodol, o’i swyddfa gartref yng Ngwynedd. Mae ganddi ddoethuriaeth mewn defnyddio delweddau synhwyro o bell ar gyfer mapio a monitro llystyfiant lled-naturiol y gwlypdir a chwblhaodd ei gwaith ymchwil ar safle RSPB Insh Marshes yn yr Alban.

Mae ganddi radd Dosbarth Cyntaf mewn Gwyddor Amgylcheddol o Brifysgol Stirling ac, ar ôl pedair blynedd yn gweithio i gwmni ymgynghori amgylcheddol mawr yng Nghaeredin, sefydlodd ei busnes yn 2011 ac mae wedi bod yn gweithio ar ystod eang o brosiectau yn y DU a thramor ers hynny.

Mae sgiliau a phrofiad proffesiynol Crona yn ymwneud â’r defnydd o ddadansoddi data gofodol, Arsylwi’r Ddaear gan ddefnyddio lloeren, a data maes er mwyn darparu sylfaen ar gyfer rheoli a monitro’r amgylchedd naturiol. Felly, mae gwahanol agweddau ar y prosiect ECHOES o ddiddordeb mawr i Crona ac mae'n mwynhau'n cyfle i roi ei phrofiad a’i sgiliau rheoli prosiect ar waith i lywio prosiect ECHOES tuag at lwyddiant.

Darllen mwy

Dave Dallaghan

Rheolwr Datblygu Prosiect a Phlatfform, Compass Informatics

Dave sy'n rheoli'r gwaith o ddatblygu Platfform Gwe ECHOES ar ran cwmni Compass Informatics, Iwerddon (Pecyn Gwaith 7). Bydd y Platfform ar y we yn dod â gwaith timau ECHOES ynghyd i ddarparu set o offer ac adnoddau i helpu i godi ymwybyddiaeth o effeithiau tebygol newid yn yr hinsawdd ar gynefinoedd o amgylch Môr Iwerddon, a hefyd cynorthwyo i gynllunio lliniaru’r effeithiau hyn.

Mae Dave wedi gweithio ym maes technoleg gwybodaeth ers ugain mlynedd ac mae ganddo ddiddordeb brwd mewn cynefinoedd, bioamrywiaeth ac effeithiau newid yn yr hinsawdd; mae hefyd yn aelod o sefydliad Bird Watch Ireland ac elusen Bat Conservation Ireland. Mae Dave yn gyffrous iawn i fod yn rhan o brosiect sy'n ceisio cael effaith gadarnhaol ar y cynefinoedd cyfoethog sy'n gysylltiedig â Môr Iwerddon yng Nghymru ac Iwerddon.

Darllen mwy

Dave Dowding

Dadansoddwr Data Gofodol, Geo Smart Decisions

Mae Dave yn gweithio ar wahanol dasgau o fewn prosiect ECHOES. Mae'r rhain yn cynnwys edrych ar reoli data ar draws y prosiect, integreiddio adnodd i ddarparu data sydd eisoes ar gael, yn ogystal â golygu fideos a dylunio gwefannau.

Mae Dave wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau GIS ac Arsylwi'r Ddaear (EO) ar ran Geo Smart Decisions gan gynnwys modelu bathymetreg, mapio cynefinoedd a diweddaru cronfa ddata genedlaethol fawr yn ymwneud â choedwigaeth.

Mae Dave yn gyffrous iawn i fod yn rhan o’r prosiect gwych hwn sy’n dod â phobl o ddwy ochr Môr Iwerddon ynghyd o wahanol ddisgyblaethau.

Darllen mwy

Dave Powell

Darlithydd mewn Ecoleg a Chadwraeth, Prifysgol Aberystwyth

Mae Dave yn ddarlithydd mewn ecoleg a chadwraeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae wedi ystyried ei hun y bennaf fel biolegydd maes drwy gydol ei fywyd gwaith. Dros y blynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, mae Dave wedi datblygu brwdfrydedd dros ddefnyddio technoleg GIS ym maes cadwraeth.

Mae cyfraniad Dave i brosiect ECHOES yn ymwneud yn bennaf â’r gwaith o arolygu llystyfiant a chynefinoedd (Pecyn Gwaith 4). Mae Dave yn angerddol dros ardaloedd gwyllt a’u cadwraeth, a bu’n ddigon ffodus i weithio am nifer o flynyddoedd ar gyrion aber Dyfi, yn ddigon agos i glywed y gylfinir a’r gwyddau’n galw. Felly, roedd Dave yn awyddus i gymryd rhan yn y prosiect ECHOES ac i chwarae rhan fechan yn y broses o wella ein dealltwriaeth o amgylcheddau mor arbennig a’r rhywogaethau sy’n ddibynnol arnynt.

Darllen mwy

Fergal Doyle

Datblygwr Gwe, Compass Informatics

Mae Fergal yn gweithio fel Datblygwr Gwe gyda Compass Informatics. Ers mis Hydref 2020, mae'n rhan o'r tîm sy’n gweithio ar ddatblygu offer ar gyfer Platfform y We ECHOES (Pecyn Gwaith 7).
Dyfarnwyd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i Fergal mewn Technoleg Gwybodaeth ar gyfer Busnes gan Sefydliad Technoleg Galway-Mayo.
Dechreuodd Fergal ei yrfa yn Hewlett-Packard, gan ddatblygu rhaglenni gwe ac offer ar gyfer cynulleidfaoedd mewnol ac allanol. Ymunodd â Compass Informatics yn 2019 a bu’n gweithio yn y Sefydliad Morol yn Galway ar brosiect i ddatblygu delweddau ar gyfer data morol (siartio a mapiau ymhlith pethau eraill).
Mae gan Fergal brofiad o ddatblygu ASP.NET, Angular, Cyrraedd a Vue.js. Mae hefyd wedi datblygu rhaglenni ar gyfer Android ac iOS.
Mae Fergal yn edrych ymlaen at weithio ar set ddefnyddiol o offer i helpu i ddarlunio effeithiau newid hinsawdd ar gynefinoedd.

Darllen mwy

Fiona Cawkwell

Darlithydd mewn Ecoleg a Chadwraeth, Prifysgol College Cork

Arwain ar Becyn Gwaith 5

Fiona sy'n cydlynu'r gwaith ar ddelweddau lloeren ar gyfer y prosiect ECHOES. Nod y gwaith hwn yw creu mapiau cynefinoedd a gorchudd tir ar gyfer safleoedd yr arolwg adar yn Iwerddon a Chymru, a bydd yn helpu i ddeall sut mae'r gorchudd tir wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf, a sut y gallai esblygu ymhellach dros y blynyddoedd nesaf o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd. Mae Fiona hefyd yn cynrychioli Coleg y Brifysgol Cork, Iwerddon ar Fwrdd Rhaglen ECHOES.

Mae Fiona wedi bod yn ymwneud ag arsylwi’r Ddaear gyda lloeren ers dros 20 mlynedd, ac mae wedi archwilio rhanbarthau mor eang â llen iâ’r Ynys Las, llosgfynydd yn Chile, gwastadedd llaid yn Lloegr a choedwig yn Iwerddon.

Yn sail i'w holl waith synhwyro o bell mae diddordeb ac awydd i ddeall mwy am sut mae’r rhanbarth a’r amgylchedd penodol hwnnw yn newid mewn ymateb i amrywiadau naturiol mewn systemau ffisegol, a’r newidiadau sy’n deillio o weithgareddau dynol, yn enwedig o ran newid yn yr hinsawdd sy’n deillio o weithgaredd dynol, rheolaeth ddynol a phenderfyniadau polisi. Dim ond trwy allu mapio, mesur a chofnodi'r newidiadau hyn y gallwn werthfawrogi a rhagamcanu sut y bydd yr amgylchedd a'r rhai sy'n byw ynddo (bodau dynol ac endidau byw eraill) yn parhau i esblygu o dan wahanol amodau, thema sy'n yn greiddiol i brosiect ECHOES. Yn ogystal â bod yn rhan o dîm ECHOES, mae Fiona yn treulio ei hamser yn addysgu myfyrwyr ar lefel prifysgol ac yn cefnogi amrywiaeth o waith ymchwil yn Iwerddon ac mewn ardaloedd eraill.

Darllen mwy

Gareth Thomas

Uwch Ecolegydd Maes, Prifysgol Aberystwyth

Mae Gareth wedi ymuno â thîm ECHOES fel Uwch Ecolegydd Maes tymhorol rhan-amser (Pecyn Gwaith 4). Bydd Gareth yn gweithio ar astudiaeth o'r defnydd o gynefinoedd dwy rywogaeth o adar sy'n dibynnu ar aber Dyfi yn ystod y gaeaf. Y rhywogaethau hyn yw'r Gylfinir a Gwyddau Talcen Wen yr Ynys Las.

Mae Gareth wedi gweithio i'r RSPB, Birdwatch Ireland, Scottish Natural Heritage ac yn fwyaf diweddar fel ymgynghorydd. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith hwn wedi cynnwys monitro adar, gyda rhywfaint o ymgysylltu ag ymwelwyr a rhanddeiliaid, ac mae wedi mynd ag ef ledled Prydain ac Iwerddon mewn rolau amrywiol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y Gwyddau Talcen Wen ar ôl astudio'r rhywogaeth hon ar y Ddyfi ers sawl blwyddyn ac mae ganddo ddiddordeb mewn unrhyw beth a allai hybu cadwraeth y rhywogaeth.

Darllen mwy

Gearóid Ó Riain

Rheolwr Gyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd, Compass Informatics

Arwain ar Becyn Gwaith 7

Gearóid Ó Riain sy'n arwain y gwaith ar Blatfform Gwe ECHOES. Mae hefyd yn Rheolwr Gyfarwyddwr ar Compass Informatics, cwmni a sylfaenodd ar y cyd dros ugain mlynedd yn ôl.  Mae Compass Informatics yn defnyddio sgiliau Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS), dadansoddi a TG i greu ffyrdd o reoli ein hamgylchedd a'n hadnoddau naturiol; gwella cludiant, cynllunio a threftadaeth; a sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol mewn meysydd fel cyfleustodau. 

Mae gweithgareddau'r cwmni bob amser wedi caniatáu i Gearóid gyfuno diddordeb mewn creu cwmnïau cynaliadwy a masnachol lwyddiannus – gan gynnwys cyflogaeth o safon - a'i ddiddordeb oes ym mhopeth o adnoddau naturiol i gymunedau cryf. 

Mae'r prosiect ECHOES yn rhoi cyfle i greu platfform gwe ardderchog ac i wneud y gorau o sgiliau GIS, arsylwi’r ddaear a sgiliau technegol yng nghyd-destun rheoli effaith newid yn yr hinsawdd.

Darllen mwy

Gemma Beatty

Ecolegydd Maes a Chadwraeth, Prifysgol Aberystwyth

Mae Gemma yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae hi’n arbenigo mewn geneteg esblygol a phoblogaeth. O fewn y prosiect ECHOES, mae'n ymwneud â'r gwaith ymchwil sy'n cael ei wneud fel rhan o Becyn Gwaith 4 (Olrhain adar ac arolygon llystyfiant cysylltiedig). Bydd y gwaith ymchwil hwn yn defnyddio sgiliau moleciwlaidd Gemma, wrth gyflawni prosesau fel meta codio bar.

Ers cwblhau ei PhD, mae ymchwil Gemma wedi canolbwyntio ar faes geneteg cadwraeth. Defnyddir canlyniadau'r gwaith ymchwil hwn i lywio strategaethau rheoli ar gyfer llawer o rywogaethau prin a rhai sydd dan fygythiad. Mae gan Gemma ddiddordeb hefyd mewn ymateb esblygol poblogaethau naturiol i newid byd-eang. Mae hyn yn amrywio o ddefnyddio dulliau daearyddiaeth hanesyddol i egluro ymateb rhywogaethau i newidiadau blaenorol yn yr hinsawdd, i ddefnyddio dulliau dilyniannu’r genhedlaeth nesaf (NGS) i ganfod y potensial i boblogaethau allu ymateb i’r newid yn yr hinsawdd at y dyfodol.

Mae Gemma yn gobeithio y bydd y gwaith ymchwil y bydd hi a’i chydweithwyr yn ei gwblhau fel rhan o’r prosiect ECHOES yn cynnig buddion hirdymor - nid ar gyfer ein rhywogaethau targed yn unig, ond hefyd ar gyfer y cynefinoedd lle maen nhw’n byw a’r cymunedau sy’n ddibynnol arnynt.

Darllen mwy

Holly Griffiths

Swyddog Cymorth Gweinyddol, Geo Smart Decisions

Mae Holly yn cefnogi’r Cydlynydd Prosiect ac yn darparu pob math o gefnogaeth weinyddol ar gyfer y prosiect. Mae hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Swyddog Ymgysylltu â Rhanddeiliaid yn gwneud amrywiaeth o dasgau gan gynnwys ymchwilio i randdeiliaid posibl ar gyfer y prosiect, y gwaith angenrheidiol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, ymchwil ar bolisïau a gweithdrefnau ac mae'n darparu cymorth ar gyfer rheoli a gweinyddu digwyddiadau.

Mae Holly wedi treulio nifer o flynyddoedd hapus mewn gwahanol ardaloedd prydferth ar draws y byd fel Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored. Mae hefyd wedi hyfforddi fel athrawes ysgol gynradd ac mae'n awyddus i ddefnyddio'r sgiliau hyn fel rhan o waith ymgysylltu prosiect ECHOES. Mae Holly hefyd yn frwdfrydig i fod yn rhan o brosiect sy'n ysbrydoli eraill i werthfawrogi ein hamgylchedd a dysgu sut i'w werthfawrogi a'i warchod.

Darllen mwy

Dr Katharine Bowgen

Dadansoddwr Ymchwil ar gyfer data olrhain a phoblogaeth, Ymddiriedolaeth Ornitholeg Prydain

Mae Katharine yn ecolegydd ymddygiadol ac yn fodelydd sy'n gweithio i Ymddiriedolaeth Ornitholeg Prydain (BTO). Gan ei bod yn rhan o'u Tîm Gwlypdiroedd a Morol, mae wedi'i lleoli yn swyddfa BTO Cymru ac mae'n rhannu ei hamser rhwng prosiectau yng Nghymru a gweddill y DU.

Mae Katharine yn rhan o Becyn Gwaith 3 (modelu dosbarthiad rhywogaethau adar). Mae Katharine yn dadansoddi ystod o ddata biolegol, ond yn bwysig ar gyfer prosiect ECHOES, mae ganddi brofiad o ddadansoddi data olrhain yn seiliedig ar brosiectau tagio a modelu’r boblogaeth. Mae ganddi drwydded i osod modrwyau ar adar, a bydd yn cynorthwyo gyda’r gwaith tagio yn y maes a rheoli data o’r wybodaeth sy’n cael ei lawr lwytho o’r tagiau a ddefnyddir.

Mae Katharine yn gyffrous iawn i fod yn rhan o brosiect mor arloesol a chydweithredol ag ECHOES. Bydd dysgu mwy am sut mae dwy rywogaeth adar yn rhyngweithio â chynefinoedd o amgylch môr Iwerddon yn hynod ddiddorol. 

Darllen mwy

Kim Kenobi

Ymchwilydd Ystadegau ar fodelu dosbarthu rhywogaethau, Prifysgol Aberystwyth

Mae Kim yn gweithio fel darlithydd ystadegau yn yr adran fathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ymunodd â Phrifysgol Aberystwyth yn 2014 ar ôl cwblhau dau gymhwyster ôl-ddoethurol mewn prosiect planhigion amlddisgyblaethol ym Mhrifysgol Nottingham. Mae gan Kim PhD mewn dadansoddi siâp ystadegol.

Mae gan Kim ddiddordeb mawr mewn modelu dosbarthiad rhywogaethau ac mae’n cydweithio’n barhaus gyda Chanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion. Mae Kim yn rhan o Becyn Gwaith 5 (Mapio Cynefinoedd a Gorchudd Tir). Ymunodd â phrosiect ECHOES gan ei fod yn cael ei ddenu gan y cyfle i ehangu ar ei ddealltwriaeth ynglŷn â sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ddosbarthiad rhywogaethau, yn ogystal â’r cyfle i weithio gyda thîm amlddisgyblaethol a rhyngwladol. Mae Kim wrth ei fodd yn canolbwyntio ar y Gylfinir a Gwyddau Talcen Wen yr Ynys Las fel dwy enghraifft o adar a allai gael eu heffeithio gan y newid yn yr hinsawdd.

Darllen mwy

Marcus Parsley

Dylunydd UI/UX a Phrofwr, Compass Informatics

Marcus sy'n dylunio'r rhyngwyneb defnyddiwr a phrofiad y defnyddiwr ar gyfer meddalwedd Platfform y We. Bydd y dyluniad a phrofiad y defnyddiwr yn seiliedig ar adborth gan Reolwyr Safle a darpar ddefnyddwyr y feddalwedd.

Mae gan Marcus brofiad blaenorol o UI/UX a phrofi ar ôl bod yn gweithio ar brosiectau niferus gyda Compass Informatics. Mae'n edrych ymlaen yn arbennig at ddylunio meddalwedd effeithlon, hawdd ei ddefnyddio yn ogystal â meddalwedd bwerus ar gyfer rheolwyr safle a defnyddwyr eraill sydd am ddeall a rheoli eu safleoedd yn well.

Mae Marcus yn gyffrous iawn o fod yn cydweithio â phartneriaid yng Nghymru a Chymru ar brosiect a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd a chanlyniadau hirdymor yn y dyfodol.

Darllen mwy

Mark Scott

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol Aberystwyth

Bydd Mark yn helpu prosiect ECHOES gyda'r arolwg llystyfiant yn edrych ar yr ardaloedd sy’n cael eu pori gan Wyddau Talcen Wen yr Ynys Las (Pecyn Gwaith 4).

Graddiodd Mark o Brifysgol Cymru, Aberystwyth (fel yr oedd ar y pryd) ym maes Rheoli Cefn Gwlad.  Mae Mark wedi bod yn gweithio i IGER, ac wedi hynny i IBERS, Prifysgol Aberystwyth er 2004.  Mae ei waith yn ymwneud yn bennaf â gwaith maes, ar hyn o bryd ar y prosiect Prosoil Plus, lle maent yn ymchwilio i wahanol fathau o gnydau porthiant a chymysgeddau gyda gwahanol drefniadau rheoli er mwyn sicrhau hyfywedd, cynhyrchiant ac effaith ar iechyd y pridd.  Mae'r gwaith hwn yn cynnwys cyfrif poblogaeth planhigion, a chynnal profion gwahanu botanegol ar samplau wedi’u torri.

Mae gan Mark brofiad yn y labordy hefyd wedi iddo dreulio peth amser mewn amgylchedd labordy moleciwlaidd, yn edrych ar effaith dietegol gwahanol fwydydd ar gyfer poblogaethau microbaidd mewn anifeiliaid cnoi cil.

Darllen mwy

Nikhilesh Gubbala

Crëwr Datrysiadau, Compass Informatics

Mae Nikhilesh yn gweithio ar ddylunio’r adnodd ar gyfer y Platfform ar y We, ac yn goruchwylio ei weithrediad (Pecyn Gwaith 7).

Ar ôl gweithio ar adnoddau platfform gwe tebyg yn y gorffennol a gweld pa mor dda y gallant egluro effeithiau cadarnhaol cadwraeth ar yr amgylchedd, mae'n frwd iawn dros weithio ar brosiect tebyg.

Mae gan Nikhilesh dros bedair blynedd ar ddeg o brofiad o gynllunio a gweithredu atebion meddalwedd sy'n seiliedig ar GIS sy'n gydnaws ar gyfer gwahanol blatfformau a phorwyr. Mae ganddo hefyd dros dair blynedd o brofiad o gynllunio a gweithredu technoleg Amazon Web Services (AWS) sy’n seiliedig ar y cwmwl.

Darllen mwy

Dr Paul Holloway

Darlithydd yn yr Adran Ddaearyddiaeth a Phrif Ymchwilydd, Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol, Coleg Prifysgol Cork

Mae Paul yn ymgymryd yn bennaf â gwaith ymchwil sy’n defnyddio gwyddor gwybodaeth ddaearyddol (GIS) a dadansoddiad gofodol i fynd i’r afael â materion ecolegol, amgylcheddol a daearyddol, gan ganolbwyntio’n benodol ar fodelu dosbarthiad rhywogaethau (SDM) ac ecoleg symud.

O fewn prosiect ECHOES, bydd yn cefnogi’r gwaith ymchwil ar fodelu dosbarthiad rhywogaethau ar nifer o raddfeydd gofodol ac amserol, yn ogystal â datblygu dulliau o ymgorffori data telemetreg yr adar mewn fframwaith SDM (Pecyn Gwaith 5). Bydd hyn yn gwella ein dealltwriaeth o’r patrymau chwilota ar raddfa fanwl o fewn cynefinoedd gaeaf a sut all symudiadau ar raddfa eang o ran newid yn yr hinsawdd a defnydd tir effeithio ar eu dosbarthiad ar lefel ryngwladol.

Mae Paul yn edrych ymlaen yn fawr at weithio ar brosiect sy'n dod ag arbenigwyr o nifer eang o sefydliadau ynghyd, gan fynd i'r afael â materion perthnasol iawn ar gyfer rhywogaethau dan bwysau.

Darllen mwy

Dr Pete Bunting

Darllenydd mewn Synhwyro o Bell, Prifysgol Aberystwyth

Rôl Pete ar y prosiect ECHOES yw darparu mewnbwn a chynnig gwelliannau er mwyn defnyddio systemau monitro sy’n seiliedig ar synwyryddion o bell trwy ei feddalwedd EODataDown (Pecyn Gwaith 5).

Mae ymchwil Pete yn ymwneud â phrosesu data gofodol yn gyfrifiadurol, yn bennaf ar gyfer mapio arwynebau tir a phriodoleddau bioffiseg. Mae ei ymchwil yn cynnwys datblygu technegau newydd ac awtomataidd ar gyfer echdynnu gwybodaeth o setiau data delwedd a 3D ar y cwmwl.

Un o’r meysydd y mae’n canolbwyntio arno ar hyn o bryd yw mapio maint coedwigoedd mangrof a’r newid yn fyd-eang. Mae setiau data o’r gwaith ymchwil hwn yn sylfaen i’r setiau data cefndir allweddol ar gyfer ymgyrch Global Mangrove Watch.

Darllen mwy

Peter Dennis

Darllenydd Ecoleg Ecosystemau Pori, Prifysgol Aberystwyth

Arwain ar Becynnau Gwaith 3 a 4

Mae Peter yn cydlynu’r wyddoniaeth yn ymwneud â modelu dosbarthiad rhywogaethau ac arolygon maes ecolegol o boblogaethau Gwyddai Talcen Wen yr Ynys Las a’r Gylfinir dros y gaeaf ar ran prosiect ECHOES (pecynnau gwaith 3 a 4). Mae’n arbennig o gyffrous o gael y cyfle i weithio gyda phartneriaid cadwraeth sy’n ymchwilio ar hyn o bryd i gynefinoedd allweddol yr adar hyn mewn aberoedd a gwlypdiroedd arfordirol ar hyd Môr Iwerddon ac i ragweld effeithiau’r argyfwng hinsawdd.

Mae Peter wedi bod yn gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 2006. Mae bellach yn Ddarllenydd yng Ngrŵp Ecoleg, IBERS, gydag arbenigeddau mewn ecoleg ecosystemau pori a monitro ac asesu bioamrywiaeth mewn amgylchedd sy'n newid.

Mae Peter wedi ysgrifennu 46 o bapurau mewn cylchgronau gwyddonol a 77 o benodau llyfrau, adroddiadau a phapurau trafodion. Mae wedi gweithio fel golygydd/golygydd cyswllt ar wahanol gylchgronau ymchwil rhyngwladol ac ar bwyllgorau gwyddonol, e.e., Ysgrifennydd Pwyllgor Gwyddor Bioamrywiaeth y DU (y Gymdeithas Frenhinol), 2012-2016.

Darllen mwy

Rachel Taylor

Uwch Ecolegydd, Ymddiriedolaeth Ornitholeg Prydain (BTO)

Mae Rachel yn cydlynu'r gweithgareddau olrhain adar ar gyfer prosiect ECHOES yn Iwerddon a Chymru (Pecyn Gwaith 3). Mae’n treulio gweddill ei hamser yn arwain ar ddatblygu proffil gwyddonol y BTO yng Nghymru - datblygu prosiectau rhanbarthol addas a rheoli prosiectau lleol o fewn yr ardal.

Mae ei diddordebau ymchwil yn ymwneud â setiau data ar osod modrwyau hirdymor i fonitro goroesiad adar rhydio; dangosyddion bioffisegol o gyflwr corfforol ac amgylcheddol adar; a defnyddio technoleg olrhain i astudio defnydd unigolion o dirweddau cymhleth megis ffermio’r ucheldir.

Mae gan Rachel hefyd gefndir mewn ymchwil i fodelu allyriadau nwyon tŷ gwydr a dal a storio carbon mewn systemau amaethyddol, sy’n helpu i lywio gwaith BTO ar oblygiadau ehangach dulliau o reoli’r dirwedd ar wasanaethau ecosystem o ran bioamrywiaeth a chynhyrchiant amaethyddol.

Mae Rachel hefyd yn gosod modrwyau ar adar hirgoes, adar morol a golfanod, yn ogystal ag artist gwydr lliw talentog iawn.

Darllen mwy

Rhodri Kemp

Technegydd Ymchwil, Prifysgol Aberystwyth

Rhodri yw Technegydd Ymchwil y prosiect ECHOES a bydd yn cynorthwyo gyda gwaith maes, yn gweithio yn y labordy ac yn darparu cymorth gweinyddol.

Mae Rhodri wedi gweithio mewn sawl rôl gyda phwyslais ar weinyddu, cadwraeth natur a gwyddoniaeth. Mae hefyd wedi gwirfoddoli gyda gwahanol sefydliadau cadwraeth natur

Mae prosiect ECHOES yn apelio at Rhodri am ei fod yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd a'i effaith ar yr amgylchedd. Mae wrth ei fodd gydag Aber Dyfi a’r ardal gyfagos ac mae’n gobeithio y bydd yn gallu helpu i ddiogelu’r lle hyfryd yma drwy ei waith.

Darllen mwy

Walther Cámaro

Ymchwilydd Ôl-Ddoethurol, Coleg y Brifysgol Cork

Mae Walther yn rhan o'r tîm mapio cynefinoedd a gorchudd tir yn y prosiect ECHOES (Pecyn Gwaith 5). Mae’n rheoli gweithrediad ac awtomeiddio dull o ddysgu peirianyddol yn seiliedig ar bicseli i greu set o fapiau cynefin a gorchudd tir yn deillio o Arsylwi’r Ddaear ar gyfer ardaloedd allweddol yn Iwerddon a Chymru. Mae hefyd yn rhan o'r tîm amcanestyniadau hinsawdd (pecyn gwaith 6), gan oruchwylio dadansoddiad o effeithiau posibl y newid yn yr hinsawdd a ragwelir ar ddosbarthiad cynefinoedd a rhywogaethau allweddol.

Graddiodd Walther o Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) gyda BSc ac o’r Politecnico di Torino (yr Eidal) gydag MSc mewn Peirianneg Sifil. Yn 2015, cwblhaodd PhD mewn Diogelu a Rheoli'r Amgylchedd yn Politecnico di Torino. Yn ystod ei brofiad fel ymchwilydd, mae wedi gweithio ar sawl prosiect sy'n gysylltiedig â synhwyro o bell, trychinebau naturiol, newid yn yr hinsawdd a dadansoddi data.

Mae Walther yn awyddus i weithio gyda grŵp o bobl amlddisgyblaethol a medrus fel tîm prosiect ECHOES. Mae'n gobeithio y bydd gwaith yn annog mwy o bobl i gymryd camau ar ymaddasu i'r newid yn yr hinsawdd. 

Darllen mwy

Warren Read

Cynorthwy-ydd Ymchwil — Modelu Dosbarthiad Rhywogaethau, Prifysgol Aberystwyth

Mae Warren yn rhan o Becyn Gwaith 3 (modelu dosbarthiad rhywogaethau adar). Mae Warren yn gweithio ar ddadansoddi sut mae dosbarthiad poblogaethau adar mudol yn ymwneud â newidynnau cynefinoedd ac amgylcheddol lleol y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt. Er bod llawer o ddata hanesyddol eisoes ar gael, ar niferoedd rhywogaethau a chynefinoedd lleol fel ei gilydd, bydd yn defnyddio data newydd a gynhyrchir gan gydweithwyr ECHOES i fireinio modelau, er enghraifft defnyddio data mudo mwy cywir o ganlyniad i dagio ac olrhain gyda thechnoleg lloeren.

Ymunodd Warren gyda phrosiect ECHOES am fod ganddo ddiddordeb mawr ym mhotensial ystadegau i ganfod sut mae ffactorau sy’n ymwneud â newid cynefinoedd yn effeithio ar hyfywedd hirdymor rhywogaethau, a sut mae’n gallu ymgorffori cynaliadwyedd i mewn i reoli cynefinoedd a phenderfyniadau polisi ehangach. Roedd ei draethawd ymchwil doethurol yn edrych ar ddulliau ystadegol newydd sy’n gysylltiedig â bioleg esblygol.

Mae chwilfrydedd Warren am yr amgylchedd naturiol yn ymestyn y tu hwnt i adar i aelodau eraill o’r we fwyd y mae adar yn rhan ohoni, gan gynnwys pryfed. Mae hefyd yn ymddiddori mewn ansawdd bwyd, amaethyddiaeth gynaliadwy ac adfer ecolegol. Yn ei fywyd proffesiynol diweddar, mae wedi gweithio fel peiriannydd gwybodaeth, datblygwr gwe a chemegydd cyfrifiadurol. Gan weithio i Ymddiriedolaeth Ornitholeg Prydain, helpodd Warren i roi adroddiad yr Arolwg Adar Gwlypdir ar-lein am y tro cyntaf.

Darllen mwy