Mae ECHOES (Effaith newid hinsawdd ar gynefinoedd adar o amgylch Môr Iwerddon) yn ceisio mynd i'r afael â sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar gynefinoedd adar arfordirol ym Môr Iwerddon, a pha effaith y gallai hyn ei chael ar ein cymdeithas, ein heconomi, ac ecosystemau cyffredin. 

Amserlen

Mae'r prosiect yn para o fis Rhagfyr 2019 tan fis Mehefin 2023 ac mae’n dod ynghyd ag arbenigedd a rhanddeiliaid o ddau ochr o Fôr Iwerddon.

Cyllid

Dyfarnwyd cyllid o €2,687,579 i’r prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Cydweithredu Iwerddon Cymru.

Arbenigedd

• Newid yn yr hinsawdd
• Adareg
• Modelu dosbarthiad rhywogaethau
• Cynefinoedd gwlypdir
• Datblygu llwyfan ar-lein
• Arsyllu'r Ddaear
• Offer ar y we


Rydym yn ceisio defnyddio dulliau gwyddonol arloesol i fodelu ymddygiad a dosbarthiadGwyddau Talcen-wen yr Ynys Las a'r Gylfinir Ewrasiaidd. We are also developing online tools and services to help site managers understand how to best mitigate for the potential impacts of climate change on their sites.

Bydd prosiect ECHOES yn hyrwyddo’r broses o addasu i'r newid yn yr hinsawdd, atal risg cysylltiedig, a rheoli drwy ddarparu gwybodaeth ymarferol ar gyfer defnyddwyr tir. Bydd hyn yn eu galluogi i ddeall y newid yn yr hinsawdd a'i effaith bosibl ar y safle ac ar lefel ranbarthol. 

Agwedd bwysig o brosiect ECHOES yw ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol – y rheini sy’n gyfrifol am reoli neu fonitro cynefinoedd arfordirol a phoblogaethau adar cysylltiedig, yn ogystal â chymunedau lleol a'u hymwelwyr – y rhai sy'n mwynhau amgylchedd yr arfordir. 

Mae codi ymwybyddiaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd a sut y gallwn fonitro, rheoli ac addasu i'r effeithiau hyn yn flaenoriaeth allweddol i ni. 

shows information about how the project is funded