Mae ECHOES (Effaith newid hinsawdd ar gynefinoedd adar o amgylch Môr Iwerddon) yn ceisio mynd i'r afael â sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar gynefinoedd adar arfordirol ym Môr Iwerddon, a pha effaith y gallai hyn ei chael ar ein cymdeithas, ein heconomi, ac ecosystemau cyffredin. 

Amserlen

Mae'r prosiect yn para o fis Rhagfyr 2019 tan fis Mehefin 2023 ac mae’n dod ag arbenigedd a rhanddeiliaid o bob ochr i Fôr Iwerddon ynghyd.

Cyllid

Mae'r prosiect wedi derbyn €2,687,579 gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Cydweithredu Iwerddon Cymru..

Arbenigedd

• Newid yn yr hinsawdd
• Adareg
• Modelu dosbarthiad rhywogaethau
• Cynefinoedd gwlypdir
• Datblygu llwyfan ar-lein
• Arsyllu'r Ddaear
• Offer ar y we


Byddwn yn defnyddio dulliau gwyddonol arloesol i fodelu ymddygiad a dosbarthiadGwyddau Talcen-wen yr Ynys Las a'r Gylfinir Ewrasiaidd. Byddwn hefyd yn datblygu adnoddau a gwasanaethau ar-lein i helpu rheolwyr safleoedd i ddeall y ffordd orau o liniaru effeithiau posibl newid hinsawdd ar eu safleoedd.

Bydd prosiect ECHOES yn hyrwyddo’r broses o addasu i'r newid yn yr hinsawdd, atal risg cysylltiedig, a rheoli drwy ddarparu gwybodaeth ymarferol ar gyfer defnyddwyr tir. Bydd hyn yn eu galluogi i ddeall y newid yn yr hinsawdd a'i effaith bosibl ar y safle ac ar lefel ranbarthol. 

Agwedd bwysig ar brosiect ECHOES fydd ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol – y rheini sy’n gyfrifol am reoli neu fonitro cynefinoedd arfordirol a phoblogaethau adar cysylltiedig, yn ogystal â chymunedau lleol a'u hymwelwyr – y rhai sy'n mwynhau amgylchedd yr arfordir. 

Bydd codi ymwybyddiaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd a sut y gallwn fonitro, rheoli ac addasu i'r effeithiau hyn yn flaenoriaeth allweddol i ni. 

shows information about how the project is funded