Online Event – ECHOES Project: Results and Reflections

Join the ECHOES Project team for the final wrap-up event to hear about the project’s research activities, results and reflections.

Part 1: What we did, 10.30am-11.30am

– Catching, tagging and tracking Eurasian Curlew and Greenland White-fronted Geese – Dr Katharine Bowgen, British Trust for Ornithology

– Field surveys – Dr Peter Dennis, Aberystwyth University

– Habitat vulnerability work: datasets used and approach – Dr Walther Camaro, University College Cork

– Stakeholder engagement, user requirement gathering and platform development – Jyoti Upadhyay, Geo Smart Decisions and Raghnall O’Donoghue, Compass Informatics

– Questions (15 mins) 

Part 2: What we found and developed, 11.30am-12.30pm 

– Analysis of bird tracking data – Dr Callum Macgregor, British Trust for Ornithology and Dr Paul Holloway, University College Cork

– Nutritional analysis of dietary plants – Dr Peter Dennis, Aberystwyth University

– Results of habitat vulnerability work – Dr Walther Camaro, University College Cork

– ECHOES Platform and datasets, and how to take the platform forward – Raghnall O’Donoghue, Compass Informatics

– Questions (15 mins)

ECHOES has been funded through the Ireland-Wales Programme 2014-2020, part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, which focuses on seeking solutions to shared challenges on both sides of the Irish Sea.

This event will be held in English.

REGISTER ON ZOOM

*****

Ymunwch â Prosiect ECHOES ar gyfer y digwyddiad terfynol i glywed am weithgareddau ymchwil, canlyniadau a myfyrdodau’r tîm.

Rhan 1: Beth wnaethom ni, 10.30yb-11.30yb

– Dal, tagio ac olrhain y Gylfinir Ewrasiaidd a Gwyddau Talcenwyn yr Ynys Las – Dr Katharine Bowgen, British Trust for Ornithology

– Arolygon maes – Dr Peter Dennis, Prifysgol Aberystwyth

– Gwaith bregusrwydd cynefinoedd: setiau data a dull gweithredu – Dr Walther Camaro, University College Cork

– Ymgysylltu â rhanddeiliaid, casglu gofynion defnyddwyr a datblygu platfform ECHOES – Jyoti Upadhyay, Geo Smart Decisions a Raghnall O’Donoghue, Compass Informatics

– Cwestiynau (15 munud)

Rhan 2: Dargynfyddiadau a myfyrfodau, 11.30am-12.30pm

– Dadansoddi data olrhain adar – Dr Callum Macgregor, British Trust for Ornithology a Dr Paul Holloway, University College Cork

– Dadansoddiad maethol o blanhigion dietegol – Dr Peter Dennis, Prifysgol Aberystwyth

– Canlyniadau gwaith bregusrwydd cynefinoedd – Dr Walther Camaro, University College Cork

– ECHOES Platfform a setiau data, a sut i ddefnyddio’r platfform – Raghnall O’Donoghue, Compass Informatics

– Cwestiynau (15 munud)

Mae ECHOES wedi’i ariannu drwy Raglen Iwerddon-Cymru 2014-2020, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, sy’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion i heriau a rennir ar y ddwy ochr i Fôr Iwerddon.

NODYN: Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn Saesneg.

COFRESTRWCH AR ZOOM

*****

Bí le foireann Tionscadal ECHOES don imeacht deiridh le cloisteáil faoi ghníomhaíochtaí taighde, torthaí agus machnaimh an tionscadail

Cuid 1: Cad a rinne muid, 10.30am-11.30am

– Crotach agus géanna bánéadanacha na Graonlainne a ghabháil, a chlibeáil agus a rianú – Dr Katharine Bowgen, British Trust for Ornithology

– Suirbhéanna allamuigh – Dr Peter Dennis, Aberystwyth University

– Obair leochaileachta gnáthóige: tacair sonraí a úsáideadh agus cuir chuige – Dr Walther Camaro, University College Cork

– Rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara, bailiú riachtanas úsáideoirí agus forbairt ardáin – Jyoti Upadhyay, Geo Smart Decisions agus Raghnall O’Donoghue, Compass Informatics

– Ceisteanna (15 nóim)

Cuid 2: An méid a d’aimsigh muid agus a d’fhorbair muid 11.30am-12.30pm 

– Anailís ar shonraí rianaithe éan – Dr Callum Macgregor, British Trust for Ornithology agus Dr Paul Holloway, University College Cork

– Anailís chothaithe ar phlandaí cothaithe – Dr Peter Dennis, Aberystwyth University

– Torthaí na hoibre leochaileachta gnáthóige – Dr Walther Camaro, University College Cork

– ECHOES Ardán agus tacair shonraí, agus conas an t-ardán a thabhairt ar aghaidh – Raghnall O’Donoghue, Compass Informatics

– Ceisteanna (15 nóim)

Tá ECHOES maoinithe trí Chlár na hÉireann-na Breataine Bige 2014-2020, atá páirtmhaoinithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Rialtas na Breataine Bige, a dhíríonn ar réitigh a aimsiú ar dhúshláin chomhroinnte ar an dá thaobh de Mhuir Éireann.

Nóta: Beidh an ócáid seo ar siúl i mBéarla.

GLAC PAIRT AR ZOOM